MakeGrowLab Logo Black_edited.png
logo_UE_rgb-3_edited.png
linkedin-icon-1-logo-png-transparent.png
insta icon.png
Icon-Facebook-In-circle-PNG.png

Proudly supported by the European Union:

Title: ,,Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu
materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2O14 -2O2O
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej
Projekt nr POPW.01.01.02-06-00004/20 

Announcements of offers

05.05.2021

Zpytanie o cene "wykonanie spersonalizowanego bioreaktora płaskiego"

W ramach rozeznania rynku w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy Państwa do przedstawienia propozycji cenowej na wykonanie spersonalizowanego bioreaktora płaskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy oraz rysunek schematyczny przedmiotu zamówienia w załączeniu.

 

Propozycje cenowe należy przestawiać na formularzu cenowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania o cenę. Proponowana cena powinna obejmować cały zakres zamówienia.

 

W przypadku pytań, wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

 

Formularz cenowy należy wysłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 07.05.2021 r. na adres e-mailowy: rozajanusz@makegrowlab.com.

07.05.2021

Ogłoszenie nr 2021-20047-46628

LINK

Wykonanie spersonalizowanego bioreaktora płaskiego”

Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2021-05-17 15:00:00

Data opublikowania ogłoszenia

2021-05-07

Data ostatniej zmiany

2021-05-07

Planowany termin podpisania umowy

2021-05

Powstaje w kontekście projektu

POPW.01.01.02-06-0004/20 - "Rozwiniecie potencjału rynkowego technologii wzrostu materiałów i surowców SCOBY w regionie Polski Wschodniej."

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie planuje udzielenia zamówień „uzupełniających” polegających na powtórzeniu podobnych usług.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne). Szczegółowe warunki istotnych zmian umowy zostały opisane w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W WERSJI 1 Z DN. 2021-05-07

 1. 1. Zapytanie ofertowe 

  Pobierz

 2. 2. Zał. nr 1 - Formularz oferty 

  Pobierz

 3. 3. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

  Pobierz

 4. 4. Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 

  Pobierz

 5. 5. Zał. nr 4 - Projekt umowy 

  Pobierz

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-05-07

 1. 1. Zapytanie ofertowe - aktualizacja z dnia 07.05.2021 

  Pobierz

 2. 2. Zał. nr 5 - Rysunek schematyczny obudowy 

  Pobierz

Pytania:

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: „Wykonanie spersonalizowanego bioreaktora płaskiego” w ramach realizacji projektu
„Rozwinięcie potencjału rynkowego technologii wzrostu materiałów i surowców SCOBY w regionie
Polski Wschodniej" Nr POPW.01.01.02-06-0004/20.

Pytanie nr 1:
„ Proszę o wyjaśnienie kwestii opisanej w ogłoszeniu: „Dostawca jest odpowiedzialny za dostarczenie
i opracowanie technologii produkcji” a w szczególności wytłuszczonego fragmentu gdyż nadal mamy
pewne wątpliwości odnośnie tego punktu”.

Pytanie nr 1. Odpowiedz- link

Wybor najkorzystniejszej oferty- Link